مدیر عامل

01

امیر خیری امیرخیز

مدیرعامل  شرکت طنین آسایش تاوریژ

کارشناس ایمنی

دارای گواهینامه های تخصصی ذیل از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار:

  • ایمنی برق
  • تهویه صنعتی
  • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
  • ارگونومی
  • ایمنی جراثقیل
  • وسایل استحفاظ فردی
  • ایمنی ساختمان
  • آموزش ایمنی کار